Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Innokem Oy (jäljempänä “Innocar”)
y-tunnus: 2670488-2
Kaivotie 23, 70700 Kuopio

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jarkko Salminen
c/o Varatoimari Oy
Puhelin: +358 10 7157675
Sähköposti: webmaster@varatoimari.fi

3. Rekisterin nimi

Innocar Verkkokaupan asiakkuuteen perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen hoitamiseksi, tilausten käsittelyyn, analysointiin, personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, myyntiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja käsitellään soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttö ei ole yhteensopimatonta palveluiden käyttötarkoitusten kanssa.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • käyttäjätunnus
 • rooli
 • etu- ja sukunimi
 • yrityksen nimi
 • katuosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • puhelin
 • sähköpostiosoite
 • myynninedistämiseen liittyvät tiedot
 • asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tiedot käsitellyistä tilauksista, tuotteiden osto- ja peruutustiedot, laskutus- ja perintätiedot, toimitustiedot, palautteet, verkkokaupan selaustiedot, päätelaitteen tunnistetiedot, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten sähköpostit ja tekstiviestit)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä Suomessa vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

9. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa 3. osapuolille maksuliikenteen ja toimituksien takaamiseksi. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat asiakasrekisterin toiminta-ajatusta.

Tietoja voidaan myös luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Innokem Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä (EU:n tietosuoja-asetus artikla 22).

12. Evästeiden käyttö (cookies)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden tämän tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Innokem suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.